Forside

Fra Overvannswikien
Hopp til: navigasjon, søk

Velkommen til Ovase-wikien

Formålet med wikien er å samle kunnskap om overvann og byutvikling som er relevant for norske forhold.

Har du kunnskap, erfaringer, resultater fra forskning utvikling og innovasjon (FoUI), nyttige lenker, regneark, verktøy eller annet å dele? Se etter en logisk side å legge det inn på, og spør eventuelt en av wiki-redaktørene om råd.

Ovase er for tida en betaversjon under utvikling. Innspill om brukeropplevelser og forbedringsforslag hjertelig velkomment, gjerne via Tilbakemeldingsskjemaet for Ovases betaversjon.

Framhevede overvannstiltak

Illustrasjonsbilde

Regnbed

Regnbed er et fleksibelt tiltak for lokal disponering av overvann. Anlegget fremstår som en beplantet forsenking i terrenget der vann lagres på overflaten og infiltrerer til grunnen eller overvannsnettet.

Illustrasjonsbilde

Gresskledde vannveier

Gresskledde vannveier utformes som en grønn grøft og kan ivareta alle trinn i 3-trinns-strategien. Mindre regn fra det tilstøtende nedbærsfeltet infiltreres, kraftigere regn fordrøyes og ekstremregn avledes trygt på overflaten.

Illustrasjonsbilde

Grønne tak for flomdemping

Fortetting av byer og utbygging av tettsteder øker andelen av tette flater i nedbørsfeltene. Bruk av vegetasjon på takene vil kunne erstatte noe av den tapte infiltrasjonen til grunnen, og dempe avrenningen fra tak etter styrtregn.

Illustrasjonsbilde

Regnhøsting i tønner for vanning i hager

Regnvannsoppsamling kan hjelpe oss til å spare på drikkevannet, og bidra til et mer bærekraftig vannkretsløp. Oppsamling av regnvann til vanning av vegetasjon vil hindre at regnvann renner til renseanleggene.

Framhevede sammensatte tiltak og bruksområder

Illustrasjonsbilde

Flerfunksjonelle lekeområder

Flerfunksjonelle lekeområder er områder som både gir plass til lek, idrett, opphold og håndtering av regnvann. I mange tilfeller kan vannet brukes til lek, og bidra til å gjøre lekeområdet ekstra spennende.

Illustrasjonsbilde

Skybruddsikring av bygg

Oversvømmelser vil skje ved ekstremregn; fra tilbakeslag i avløpsrørene eller fra vann som strømmer på overflaten. I slike områder er det viktig at innsatsen med avløpssystemet suppleres med en skybruddsikring av bygninger som det er risiko for at kan bli oversvømt.

Illustrasjonsbilde

Overvannshåndtering på vei

Klimatilpassing i form av overvannshåndtering langs vei har stort potensiale, ettersom veinettet utgjør en vesentlig del av byens tette flater. Overvannshåndtering på vei gir mulighet for å introdusere grønne områder og trafikkdemping i byen.

Andre framhevede sider

Illustrasjonsbilde

Tretrinnsstrategien

Tretrinnsstrategien er en modell for å sette ulike typer overvannstiltak sammen i et system som er elastisk i forhold til nedbørsvolum.